Translate this Page

 

Recursos web sobre Pau i no violència

Asociación Española de Investigación para la paz (AIPAZ)
Associació que té com a objectiu analitzar la pau i els conflictes des d'una perspectiva multidisciplinar que abasta l'eliminació de les diferents formes de violència, la promoció de la justícia, el respecte dels drets humans, el desenvolupament i la resolució pacífica dels conflictes. En la secció Documentació ofereix notícies i documentació variada, sent possible subscriure's a canals RSS per a mantenir-se informat sobre aquests temes.
Amnistía Internacional
Associació internacional que realitza labors de recerca i emprèn accions per a impedir i posar fi als abusos greus contra els drets humans. Milers de documents classificats per matèria, regió o país i tipus de recurs es poden descarregar en PDF des de la secció "Investigación".
Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos (Universidad de Córdoba)
Fòrum de formació i recerca per a l'anàlisi de les situacions de conflicte destinat especialment als àmbits acadèmics, professionals i socials, que té com a objectius: el desenvolupament de programes educatius per a la intervenció pacífica en conflictes armats des de l'òrbita preventiva, intervencionista i reconstructiva; la gestió de solucions específiques per a conflictes en vies de desenvolupament; les habilitats psicoeducatives en crisis personals, interpersonals, socials, col·lectives i polítiques; i la formació en reconstrucció social, cultural, econòmica, institucional i mediambiental.
Center for Global Nonkilling
Organització no governamental internacional centrada en l'assoliment d'un mon lliure de morts intencionals. El no-matar aporta un enfocament diferent caracteritzat per la mesurabilitat dels seus objectius i la naturalesa oberta de la seua realització. Ofereix les seues publicacions en obert.
Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ)
Centre que analitza els principals conflictes i tendències en el sistema internacional, les causes, els actors i les principals propostes i alternatives per a la seua resolución.
Child Rights Information Network (CRIN)
Xarxa d'informació internacional que recolza a l'ONU en l'aplicació de la Convenció sobre els drets de l'infant i el el drets dels infants en general.
Child Soldiers International
Organització internacional d'investigació i defensa dels drets humans que pretèn posar fi al reclutament militar i l'ús en hostilitats de qualsevol persona menor de 18 anys per les forces armades estatals o grups armats no estatals. Posa a l'abast de tothom els seus informes i documents.
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (Naciones Unidas)
Entitat de l'ONU per a la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona que dirigeix i coordina el treball del sistema d'aquest organisme sobre la igualtat de gènere, dóna suport a les entitats intergovernamentals en la formulació de polítiques i estàndards i normes mundials sobre el tema i assiste als estats Membres per a implementar aquests estàndards.
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)
Organització no governamental internacional centrada en la protecció dels drets humans dels infants a nivell mundial, regional, nacional i local ocupant-se d'assumptes com la immigració infantil, l'eradicació del treball infantil, la tracta infantil o la violència contra els xiquets i les xiquetes
Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona)
Centre d'investigació sobre la pau, els conflictes i els drets humans adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona , que el seu objectiu és contribuir mitjançant l'anàlisi i la pràctica a la transformació pacífica dels conflictes i la consecució de la pau.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Organisme permanent en el si de l'ONU encarregat d'ajudar als xiquets de tot el món, especialment en els països en vies de desenvolupament
Fondo para la Consolidación de la Paz (Naciones Unidas)
Fons de l'ONU que dóna suport suport a les activitats, accions, programes i organitzacions que busquen construir una pau duradora en els països que surten d'un conflicte.
Guía de Recursos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas (Grupo del Banco Mundial)
Guia que proporciona informació bàsica sobre les característiques i conseqüències de la violència contra les dones i les xiquetes, incloses les implicacions operacionals que aquesta violència pot tenir en diversos sectors prioritaris del Banco Interamericano de Desarrollo i del Grupo del Banco Mundial. També ofereix orientació sobre com integrar la prevenció d'aquest tipus de violència i la prestació de serveis d'alta qualitat a les supervivents en una sèrie de projectes de desenvolupament.
Fund for Peace
Organització de recerca i educativa independent, sense ànim de lucre, que treballa per prevenir els conflictes violents i promoure la seguretat sostenible mitjançant la investigació, la formació i l'educació, la participació de la societat civil, la construcció de ponts entre els diversos sectors i el desenvolupament de tecnologies innovadores i eines per als responsables polítics. Des de la seua biblioteca es pot accedir al text complet d'articles i informes, anàlisis per països i als post del blog World Square.
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Institut que promou la cultura de la pau a Catalunya i al món, la resolució pacífica i la transformació dels conflictes, fent que Catalunya tingua un paper actiu com agent de pau. La majoria de les publicacions de l'Institut estan disponibles en PDF.
Instituto de la Paz y los Conflictos (Universidad de Granada)
Institut universitari creat amb la finalitat d'analitzar les causes de la violència així com les condicions per a la pau amb l'ànim de cercar alternatives en els comportaments que induïsquen a un model de societat i de relacions nacionals i internacionals basades en la cooperació, el respecte dels drets humans i l'existència de condicions materials i socials de pau.
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP)
Institut interuniversitari orientat a la recerca, docència i sensibilització sobre temes relacionats amb la pau i el desenvolupament social que transmet en les seues activitats valors de pau, solidaritat i diversitat entre les persones, les cultures i els pobles, contribuint en la seua tasca al desenvolupament dels drets humans, la defensa de la justícia social i la protecció del medi ambient
Keeping Children Safe
Xarxa internacional d'organitzacions que treballen per a assegurar que els infants a nivell mundial estiguen fora de perill i protegits de tota forma de violència, abús i explotació, oferint normes i orientació a per a ajudar a prevenir el risc.
Observatori Solidaritat (Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona)
Observatori de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona dedicat al seguiment de conflictes armats i drets humans, que recull, descriu, analitza i denuncia situacions a tot el món en les quals es violen els Drets Humans com a conseqüència de conflictes oberts o encoberts, tot aportant elements d’anàlisi sobre eixos transversals que hi són presents gairebé sempre: la lluita pel control dels recursos, la dualitat centre-perifèria, el model imperant de globalització.
Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (Naciones Unidas)
Oficina de l'ONU que contribueix al manteniment de la pau en països afligits per conflictes aconseguint el suport de la comunitat internacional orientat als esforços propis de cada país i facilitant debats sobre temes relacionats amb la consolidació de la pau. Els seus informes i publicacions estan disponibles.
Oficina de Asuntos de Desarme (Naciones Unidas)
Oficina de l'ONU que promou els objectius de desarmament nuclear i no proliferació, i el recolçament dels règims de desarmament pel que fa a altres armes de destrucció massiva, armes químiques i biològiques, i fomenta entre altres coses l'elaboració i aplicació de mesures concretes de desarmament després d'un conflicte, com el desarmament i la desmobilització dels excombatents i el suport a la seua reintegració en la societat civil. Ofereix l'accés als documents relacionats amb el tema.
Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
Oficina del Representant Especial de l'ONU la funció de la qual és actuar com a veu moral independent als mitjans de difusió, els cercles acadèmics, les organitzacions de la societat civil i les xarxes socials com Twitter i Facebook en nom dels infants afectats pels conflictes
Oficina Internacional de los Derechos de los Niños (IBCR)
Organització no governamental internacional centrada en la promoció i protecció dels drets dels infants a nivell mundial, especialment sobre tràfic d'infants, explotació sexual dels infants i participació dels infants en conflictes armats. A l’apartat Centre de recursos es troben informes anuals i eines d'anàlisis i recerca.
Violence Prevention Alliance (Organización Mundial de la Salud)
Xarxa d'estats membres de l' Organización Mundial de la Salud , organismes internacionals i organitzacions de la societat civil que treballen per a prevenir la violència. Elabora i difon documents que guien la participació i les activitats de l'aliança a tot el món.