Translate this Page

Dret processal

 
LLibres: Selecció en Trobes per matèria:

Revistes: Selecció de revistes en Trobes

Revistes destacades:

Podeu consultar també:

Definició

  • Dret processal: Conjunt de preceptes que regulen els actes, mitjans i formes a través dels quals els particulars exerciten el seu dret d’acudir als tribunals interessant la determinació del Dret per al cas concret.

Normativa

Estadístiques

 Formularis

Webs i recursos d’interès

 

Iter procesal  [Accés només UV]      [Guia d’ús] Iter Processal és una guia interactiva dels processos civils que permet controlar eficaçment tant l’activitat processal de l’usuari com les dels col·laboradors i part contrària, així com simular l’estratègia processal. Combina la representació gràfica dels procediments amb l’anàlisi de les diferents opcions que es poden donar en els mateixos. En cada actuació processal indica els terminis de caducitat, analitza els requisits a complir, els termes a respectar, la repercussió en costes, ofereix explicacions, advertiments, formularis i comentaris dels autors. És una base de dades a text complet.És l’única base de dades consultable dins del portal en el qual es troba.