Translate this Page

Altres webs i recursos d’interés – Treball Social

 
Organitzacions
Polibienestar Institut públic de reserca pertenyent a la Universitat de València de referència internacional, especialitzat en investigació, innovació i tecnologia social, assesorament tècnic i formació en l’àmbit de les polítiques socials.
IMSERSO Instituto de mayores y servicios sociales.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) Institució privada, sense ànimo de lucre, no confessional i independent de tota filiació política, de caràcter benèfic-assistencial, i dotada d’estatus consultiu amb categoria II davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Té com a missió fonamental la prevenció del consum de drogues i altres conductes de risc que impedeixin o dificultin el desenvolupament personal i social dels adolescents.
ACNUR Comité Español Agència de l’ONU per als Refugiats.
Amnistía Internacional España Amnistía Internacional España.
ODISMET Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España (fundación ONCE).
ONGs y Organizaciones Políticas y Sociales (webs alojadas en Nodo50) Proveïdor de serveis d’Internet sense ànim de lucre orientat als moviments socials. Proporciona formació, continguts, i serveis comunicatius a centenars de grups i organitzacions de l’ampli espectre de l’esquerra política i social de l’estat espanyol i Llatinoamèrica.
Webs d’interés
Grau en Treball Social UVEG  Grau en Treball Social UVEG
DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als i les professionals de l’àmbit d’afers socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en aquest àmbit, així com en el dels drets de ciutadania, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.
IVAS Institut Valencià d’Acció Social (IVAS)
Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives
IVAJ Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ)
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
SID Xarxa pública posada en funcionament conjuntament pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Universidad de Salamanca, a través del INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad), el Real Patronato sobre Discapacidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León i la Fundación Vodafone conformant un sistema d’informació de caràcter estatal sobre discapacitat, via web, d’accés públic, lliure i gratuït. El SID forma part de REDID
CEDD Recopila i cataloga la literatura científica més rellevant que es produeix tant a nivell nacional com internacional, així com els documents que editen els organismes internacionals, les administracions públiques i les entitats del Tercer Sector en el camp de la discapacitat.
OED Instrument tècnic per a la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió d’informació relacionada amb l’àmbit de la discapacitat, que l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, posa al servei de les Administracions Públiques, la Universitat i el Tercer Sector.
SAAD SAAD-Portal de dependencia
   
Webs de Recursos
The New Social Worker Online Web Pàgina web de la revista New Social Worker que a més del seu contingut ofereix informació sobre recursos especialitzats per a estudiants i professionals del treball social.
Information for practice Pàgina web creada per Gary Holden que identifica i selecciona recursos d’alta qualitat per ajudar als professionals vinculats al treball social.