Instituts, organismes i institucions econòmiques

 
Instituts, Organismes, Institucions
Banco Central Europeo (BCE) Banc central de l’eurozona i responsable de la política monetària dels països que participen de la unió monetària i comparteixen l’euro com a moneda única.
Banco de España Banc central que realitza les funcions de tresoreria de l’Estat, institut emissor, banc de bancs, inspecció del sistema bancari i assessorament de la política monetària i creditíca en Espanya.
Banco Mundial Institució financera internacional que proporciona préstecs als països en vies de desenvolupament per als programes de capital.
Bolsa de Madrid Principal i més internacional mercat de valors d’Espanya on es comercialitzen accions i bons convertibles, valors de renda fixa i deute públic i privat.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe Organisme depenent de l’ONU responsable de promoure el desenvolupament econòmic i social de la regió. La seua tasca es concentra en el camp de la investigació económica.
Comisión Europea. Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN) Aquesta Direcció General de la Comisión Europea s’esforça per millorar el benestar econòmic dels ciutadans de la UE a través de polítiques destinades a promoure el creixement econòmic sostenible, un alt nivell d’ocupació, finances públiques estables i estabilitat financera. Actualment la seua prioritat és assegurar que l’economia europea emergeix amb rapidesa i força de la crisi econòmica i financera.
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Organisme dependent del Ministerio de Economía y Competitividad encarregat de la supervisió dels mercats de valors a Espanya. El seu objectiu és vetlar per la transparència d’aquests mercats i la correcta formació de preus en els mateixos, així com la protecció dels inversors. En l’exercici d’aquestes competències rep un important volum d’informació, gran part de la qual està continguda en els seus registres oficials i és de caràcter públic.
España. Ministerio de Economía y Empresa És l’actual departament ministerial amb competències en economia, I+D+i i comerç dins del Govern d’Espanya.
INTECO (Integració Econòmica) Grup d’Investigació en Integració Econòmica format per investigadors de la Universitat de València i de la Jaume I de Castelló, que desenrotlla tres línies d’investigació: comerç internacional, integració econòmica i medi ambient, i macroeconomia aplicada al cas europeu. Entre les activitats de recerca i difusió que desenvolupa destaquen les Jornades d’Integració Econòmica que organitza des de 2003 per debatre els seus resultats de recerca amb altres grups d’investigadors tant nacionals com a estrangers.
Fondo Monetario Internacional (FMI) Organització internacional encarregada de vigilar el sistema financer global, d’observar les taxes de canvi de monedes i la balança de pagaments, i d’oferir assistència tècnica i financera quan es requereixi. En l’actualitat reuneix a 189 països i forma part dels organismes especialitzats de les Nacions Unides.
International Statistical Institute (ISI) Associació professional dels estadístics fundada l’any 1885 que engloba a la majoria de les oficines o agències nacionals d’estadístiques del món. L’Institut publica diversos llibres i revistes i organitza un congrés internacional cada dos anys.
Naciones Unidas (ONU) Organització intergovernamental mundial creada amb la finalitat de mantenir la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, garantir la seguretat dels estats basant-se en els principis d’igualtat i autodeterminació i vetllar pel respecte dels drets humans.
National Bureau of Economic Research (NBER) Organització sense ànim de lucre dedicada a la realització i difusió de la recerca econòmica. Des de la seva fundació el 1920, l’NBER és considerada una de les principals organitzacions de recerca econòmica dels Estats Units.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Organització internacional formada pels països desenvolupats que accepten els principis de democràcia participativa i lliure mercat, que dóna suport als governs per a encoratjar la prosperitat i combatre la pobresa. L’OCDE ha estat una de les fons d’informació més grans i més precises amb dades estadístiques, econòmiques i socials, i les seues bases de dades inclouen àrees diverses com ara comptes nacionals, indicadors econòmics, força laboral, comerç, ocupació, migració, educació, energia, sanitat, indústria, impostos i l’ambient.
Organización Mundial del Comercio (OMC) Organització internacional que supervisa els acords comercials en definir les «regles del comerç» entre els estats membres i té com a propòsit el reduir o eliminar completament les barreres internacionals al comerç.
UNESCO Organització establerta per les Nacions Unides el 1946 per promoure la col·laboració internacional en educació, ciència, cultura i comunicació.
Unión Europea Unió econòmica i política de vint-i-vuit estats independents, localitzats majoritàriament a Europa, que ha desenvolupat un mercat únic mitjançant un sistema de lleis estandarditzades vigents en tots els estats membres i que garanteixen la llibertat de moviment de les persones, dels béns, dels serveis i del capital. La Unió Europea també té una política comercial única, polítiques agrícoles i pesqueres comunes, i una política de desenvolupament regional. Divuit dels estats membres han adoptat una moneda comuna: l’euro.
Associacions
American Economic Association (AEA) Organització professional més antiga en el camp de l’economia. Publica prestigiosas revistes acadèmiques (The American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives) i produeix EconLit, una de les bases de dades bibliogràfiques més importants sobre economia. La pàgina web d’aquesta associació ofereix una llista actualitzada de recursos en línea que organitza segons diferents perfils d’interés: fonts de dades, recusos per estudiants i professors, reunions i conferències, financiació i subvencions per la recerca econòmica, i una guia del codis de classificació JEL que publica l’AEA.
Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) Associació que promou la Ciència Regional com a matèria teòrica i aplicada al territori provinente de la confluència sobre el mateix de disciplines i camps científics diferents. Una de les seues principals activitats és la celebració anual d’una Reunió d’Estudis Regionals.
Asociación Española de Economía y Finanzas Internacionales (AEEFI) Capítol espanyol de la International Economics and Finance Society (IEFS), i entre les activitats que desenvolupa destaca l’organització de les Jornadas de Economía Internacional i l’edició de la col·lecció Documentos de Economía y Finanzas Internacionales.
Asociación Española de Economía (AEe) Associació dedicada a la promoció i difusió del coneixement científic en Economia que organitza anualment el Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe) i publica la revista SERIEs-Journal of the Spanish Economic Association.
Asociación Libre de Economía (ALdE) Associació creada per iniciativa d’un nodrit grup de professors d’Economia Aplicada de Universitats espanyoles, que té per objecte facilitar i estimular les tasques de docència i recerca que són pròpies de l’ofici universitari, i vinculada a la Revista de economía aplicada, una de les tres revistes espanyoles d’economia amb major índex d’impacte acumulat des del seu inici segons IN-RECS.
European Financial Management Association (EFMA) Associació dedicada al foment de la investigació i difusió del coneixement sobre la presa de decisions financeres en empreses europees, institucions financeres i mercats de capitals. Per aconseguir el seu objectiu, l’Associació edita la revista European Financial Management i organitza reunions anuals per intercanviar, presentar i discutir idees.
International Economic Association (IEA) Organització no governamental vinculada la la UNESCO que promou contactes personals i enteniment mutu entre economistes de diferents parts del món mitjançant l’organització de reunions científiques, programes de recerca comunes i la publicació de continguts de caràcter internacional sobre problemes d’actual importància.
International Economics and Finance Society (IEFS) Organització internacional d’economistes professionals i del món acadèmic amb interès general en l’economia internacional, i en particular en el comerç internacional i les finances internacionals. Aquesta societat organitza reunions anuals i edita revistes com Review of International Economics i International Review of Economics and Finance.
International Network for Economic Research (INFER) Organització que dóna suport a la ciència i la investigació en totes les àrees de l’economia. INFERIR encoratja els joves investigadors a presentar i publicar les seves investigacions, té com a objectiu estimular activitats de xarxes entre els especialistes que treballen en el mateix camp i facilita la difusió de les noves idees.
Traduir »