Estadístiques sobre economia

 

Espanya i Europa
Estadísticas del BCEL'objectiu de les estadístiques del BCE és facilitar les dades necessàries per a dur a terme les funcions assignades al Sistema Europeu de Bancs Centrals. Encara que la funció principal és l'execució de la política monetària de la zona de l'euro, les estadístiques del BCE es faciliten també a la Junta Europea de Risc Sistèmic responsable de la supervisió macroprudencial del sistema financer. Les estadístiques del BCE també poden descarregar-se des de Statistical Data Warehouse.
Breu introducció
Estadístiques del BEEl Banco de España elabora i publica les estadístiques relacionades amb les seues funcions i assistix al Banc Central Europeu amb les estadístiques necessàries per a dur a terme les polítiques monetària i canviària úniques, referides, entre altres aspectes, a magnituds monetàries, bancàries i financeres, tipus d'interés i balança de pagaments
BDSICELa base de dades de sèries d’indicadors de conjuntura econòmica (BDSICE) conté informació actualitzada diàriament que genera principalment la Direcció General d'Anàlisi Macroeconòmica i Economia Internacional del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb actualitzacions diàries. Aquesta base conté al voltant de 14.500 sèries, de periodicitat variable, que es consideren prioritàries per a l’anàlisi macroeconòmica. Les sèries s’estructuren per àrees afins respecte al seu contingut: economia internacional, mercat laboral, producció i demanda interna, opinions empresarials, preus i costos, sector exterior, sector públic, sector monetari i financer i comptabilitat nacional.Ajuda en línia
CaixaBank ResearchPortal i gestor de contiguts en línea que té com objectiu crear i divulgar coneixement, dins i fora de CaixaBank, a partir de la recerca i l'anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de l'entitat, donant suport a la direcció i les unitats de negoci, i contribuint al debat públic i a la difusió de l'economia en la societat. Els estudis d'anàlisis econòmica i financera de CaixaBank Research s'editen periòdicament en forma de diferents publicacions i articles d'accés lliure, incloent-hi indicadors i previsions.
BDs e Indicadores (DG ECFIN)La Direcció General d'Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea és principalment usuari i no proveïdor d'estadístiques macroeconòmiques. No obstant açò, l'abundància d'estadístiques oficials disponibles (Eurostat, BCE, ONU, FMI o OCDE) implica que les dades rellevants per als treballs de la DG ECFIN han de seleccionar-se, organitzar-se, transformar-se i adaptar-se en funció de les tasques per realitzar. Aquest procés de filtrat i adaptació de les estadístiques ha donat lloc a la creació d'una sèrie de bases de dades i importants documents estadístics per a l'ús intern que s'han convertit en eines indispensables i que se solen publicar en el seu lloc web.
EurostatL'Eurostat és l'oficina estadística de la Comissió Europea que produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.Ajuda en línia
BDs FBBVAL'àrea d'Economia i Societat de la Fundació BBVA facilita la consulta de tot el seu fons estadístic mitjançant l'accés en línia a diverses bases de dades sobre: stock de capital a Espanya; sector públic espanyol; mesurament de la integració econòmica internacional des de la perspectiva comercial i financera; dinamisme industrial i desenvolupament econòmic en ciutats espanyoles de grandària intermèdia; balances fiscals de la C.C.A.A. en el període 1991-2005.
INEbaseOperacions estadístiques sobre Comptes econòmics i Estadístiques financeres i monetàries, elaborades per l’INE i altres organismes, i Indicadors econòmics i financers (segons l'estàndard del FMI) arreplegats en INEbase.
Estadísticas del MEYSSEl Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social recopila dades sociolaborals d'Espanya sobre els següents temes: Mercat de Treball, Immigració i Emigració, Formació Professional i Mesures de Suport a l'Ocupació; Condicions de Treball i Relacions Laborals i Prestacions de Seguretat Social i altra Protecció Social.
Portal estadístico GV Resultats estadístics provinents de l'activitat estadística realitzada pel Sistema Estadístic Valencià i de la producció estadística de l'Administració General de l'Estat (INE i ministeris) per a l'àmbit territorial valencià.

Àmbit mundial
Banco de datos mundialLa Base de dades mundial (World DataBank) del Banc Mundial és una eina d'anàlisi i visualització que conté col·leccions de dades de sèries cronològiques sobre diversos temes que es poden consultar, generar quadres, gràfics i mapes i guardar-los, incrustar-los i compartir-los.
Guia d'ús
CEPALSTATAquest portal permet accedir a estadístiques i indicadors periòdics a través de la consulta de taules i gràfics predefinits, perfils regionals i nacionals basats en un conjunt d'indicadors clau d'Amèrica Llatina i el Carib.
ChelemAccés només UVChelem (Comptes Harmonisés sur les Echanges et L’Economie Mondiale) és una base de dades elaborada por el CEPII que facilita informació sobre l’economia nacional en relació amb l’economia global. Consta de tres mòduls, que cobreixen el mateix àmbit geogràfic: comerç internacional (detalla el comerç de productes de 71 categories, des de 1967), producte interior brut (amb dades des de 1960) i balança de pagaments (amb dades referides a 61 regions geogràfiques i països individuals).Guia d'ús
Debt Data Portal (Banco Mundial)Portal que concentra la informació sobre estadístiques de deute extern de països a través de tres bases de dades: la base de dades principal International Debt Statistics proporciona una visió detallada dels saldos de deute i fluxos dels països amb ingressos mitjans i baixos. Complementàriament, les bases de dades Quarterly External Debt i Quarterly Public Sector Debt proporcionen el saldo del deute dels països amb ingressos alts recollits pel Banco Mundial.
Economagic.comPàgina web en la qual es recopila de forma senzilla i gratuïta sèries temporals de dades econòmiques per a la predicció econòmica, principalment dels Estats Units d'Amèrica.
IMF DataEl Fons Monetari Internacional (FMI) ​​publica un conjunt de sèries temporals de dades sobre els préstecs del FMI, els tipus de canvi i altres indicadors econòmics i financers.Guia
FRED Economic DataFederal Reserve Economic Data (FRED) és una base de dades en línia amb més de 383.000 sèries temporals de dades econòmiques de 82 fonts nacionals i internacionals, públiques i privades. Creada i mantinguda pel Departament d'Investigació del Federal Reserve Bank of St. Louis, aquesta font d’informació estadística va molt més enllà de simplement proporcionar dades: combina les dades amb una potent combinació d'eines que ajuden a l'usuari a comprendre, interactuar, mostrar i difondre les dades.Ajuda
Gapmider WorldGapmider World (abans Trendalyzer) permet accedir i analitzar més de 500 indicadors de desenvolupament de tot el món, procedents de múltiples fonts, mitjançant una potent eina gràfica que combina diversos tipus de dades de diferents països en forma de seqüència temporal.Guia
ILOSTATLa base de dades ILOSTAT, successora de LABORSTA Internet, conté una àmplia varietat de dades dels Estats membres de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el mercat laboral, incloent dades en general anuals (en ocasions trimestrals o mensuals) sobre l'ocupació per sector econòmic, salaris per hora, temps de treball setmanal, desocupació i vagues, oferint estadístiques per país o per tema, així com informació sobre conceptes i definicions. Aquesta base de dades utilitza sistemes internacionals comuns de classificació com ISCO, ISCED, ISIC o el Sistema de Comptes Nacionals.Guia d'ús
SECSistema d’informació en línia de comerç exterior amb estadístiques d’exportacions i importacions de països del Amèrica Central: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua i Panamà.Guia d'ús
Statistics (OECD iLibrary)Accés només UVBase de dades de la OECD que dóna accés a tres tipus de contingut estadístic: Databases (només accessibles les que tenim per subscripció), i els continguts gratuïts: Key Tables (indicadors claus per temes, els més populars i els més consultats formatats de manera que es puguen utilitzar directament) i Statistical Books (OECD Factbook): les dades de les publicacions periòdiques i seriades de la OECD presentades en format Web, PDF i XLS per tal de facilitar la utilització posterior de les dades.Guia d'ús
Un ComtradeUN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) és una base de dades de la Divisió Estadística de les Nacions Unides que arreplega dades oficials sobre transaccions internacionals de mercaderies i serveis de més de 170 països, constituint el dipòsit d’estadístiques més gran sobre comerç internacional amb més d’1’7 bilions de registres i una cobertura de més de 40 anys accesible per Internet. Conté dades anuals des de 1962 i mensuals des de 2010 fins l’any complet més recent. Per a cada país es poden recuperar dades per producte i país amb què comercia. Els valors estan convertits a dòlars americans i les quantitats, quan és possible, es convertixen en unitats mètriques.Guia ràpida
UNIDO Statistics Data PortalL'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial manté una varietat de bases de dades que comprenen les estadístiques de creixement industrial en general, dades detallades sobre l'estructura empresarial i les estadístiques sobre els principals indicadors de rendiment industrial per país en sèries històriques: INDSTAT4 i INDSTAT2 (bases de dades d'estadístiques industrials), IDSB (base de dades sobre l'equilibri entre la demanda i l'oferta industrials) o MINSTAT (base de dades sobre el sector miner). Les dades es classifiquen amb els 4 primers dígits de la International Standard Industrial Classification (ISIC), de totes les activitats econòmiques pertanyents a aproximadament 150 sectors i subsectors manufacturers. No totes les dades estan disponibles (falten alguns anys per a alguns països o alguns codis específics CIIU). Les bases de dades s'actualitzen regularment amb les dades més recents.Guia ràpida

Vegeu la selecció d’Estadístiques d’empresa

Vegeu totes les Estadístiques

Traduir »