Estadístiques per a Empresa

 

Nacionals Accés obert
INEbaseOperacions estadístiques elaborades per l'INE sobre Empresa. Inclou l'explotació estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE).
Estadísticas PYMEInformes elaborats per l'Área de Estadísticas de la D.G. de la Industria y de la PYME a partir de dades del Directorio Central de Empresas (DIRCE), també sobre ajudes i subvencions i un altre apartat de informes sobre la PIME. D'altra banda, les Cifras PYME són informes elaborats per la DGIPYME a partir de dades proporcionades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (MEySS) sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.
Portal estadístico GVEl Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana, en el seu apartat d'empreses, arreplega els resultats provinents de l'activitat estadística realitzada pel Sistema Estadístic Valencià i de la producció estadística de l'Administració General de l'Estat (INE i ministeris) per a l'àmbit territorial valencià.
Estadísticas mercantilesEl Portal Estadístico Registral del Colegio de Registradores elabora l'informació estadística mercantil procedent de les inscripcions realitzades en els Registres Mercantils de tota Espanya per aquelles societats obligades a això. Recull, entre unes altres, informació estadística sobre constitucions, dipòsits de comptes o situacions especials, amb l'objectiu d'oferir una informació actualitzada, rellevant i detallada.
Internacionals Accés obert
Small and medium-sized enterprises (SMEs)The Small and medium-sized enterprises (SME) Performance Review és una eina de la Comissió Europea per a l'avaluació del rendiment de les PIME i la supervisió del progrés dels països en l'aplicació de la Small Business Act (SBA ) sobre una base anual. Es compon de dues parts: un informe anual sobre les PIME europees i les fitxes de dades nacionals de la SBA.
EurostatL'Eurostat és l'oficina estadística de la Comissió Europea que produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.
Organización Mundial del ComercioL'Organització Mundial del Comerç ofereix informació quantitativa en relació amb qüestions de política econòmica i comercial. Les seves bases de dades i publicacions permeten accedir a informació sobre corrents comercials, aranzels, mesures no aranzelàries i comerç en valor afegit.
World Integrated Trade SolutionEl Banc Mundial en col·laboració amb la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) i en consulta amb entitats, tals com el Centre de Comerç Internacional, la Divisió d'Estadística de les Nacions Unides (UNSD) i l'Organització Mundial del Comerç (OMC) van desenvolupar el programa informàtic World Integrated Trade Solutions, WITS. Aquest programa permet als usuaris obtenir accés i recuperar informació sobre comerç i aranzels

Vegeu la selecció d’Estadístiques d’economia

Vegeu totes les Estadístiques

Traduir »