Estadístiques sobre comerç

 
Nacionals
Cámara de Comercio La Base de datos de Comercio exterior, elaborada per les Càmaras de Comerç, en col·laboració amb la Agència Estatal d’Administració Tributària conté informació sobre operacions de comerç exterior, desglossada per productes, països i províncies possibilitant estadístiques derivades com la taxa de cobertura, el saldo comercial o taxes de variació interanual, entre unes altres.
INEbase. Comercio Operacions estadístiques sobre comerç elaborades per l’INE, Entre unes altres inclou la Encuesta anual de comercio.
INEbase. Comercio exterior Operacions estadístiques sobre comerç exterior elaborades per l’INE i altres organismes arreplegats en INEbase.
ICEX. Estadísticas El Instituto de Comercio Exterior d’Espanya ofereix a les empreses i particulars el Servicio de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes, amb totes les dades del comerç espanyol, europeu i mundial i comparatives d’exportació i importació.
Ministerio de Industia, Comercio y Turismo. Comercio Estadístiques, publicaciones  i informes sobre comerç oferides per el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Inclou accés a DataComex, estadístiques a mesura sobre dades de Comerç Exterior i empreses.
Portal estadístic de la Generalitat. Activitat comercial Resultats provinents de l’activitat estadística realitzada pel Sistema Estadístic Valencià i de la producció estadística de l’Administració General de l’Estat (INE i ministeris) per a l’àmbit territorial valencià sobre l’activitat comercial.
Internacionals
Eurostat. International trade Estadístiques comercials, amb el valor i la quantitat de les mercaderies objecte de comerç, entre els Estats membres de la UE (comerç intra-UE) i entre Estats membres i tercers països (comerç extra-UE). És la font oficial d’informació sobre les importacions, les exportacions i la balança comercial de la UE, els seus Estats membres i de la zona de l’euro.
Organització Mundial del Comerç. Estadístiques L’OMC ofereix informació quantitativa en relació amb qüestions de política econòmica i comercial. Les seues bases de dades i publicacions permeten accedir a informació sobre corrents comercials, aranzels, mesures no aranzelàries i comerç en valor afegit.
World Integrated Trade Solutions, WITS El Banc Mundial en col·laboració amb la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) i en consulta amb entitats, tals com el Centre de Comerç Internacional, la Divisió d’Estadística de les Nacions Unides (UNSD) i l’Organització Mundial del Comerç (OMC) van desenvolupar el programa informàtic World Integrated Trade Solutions, WITS. Aquest programa permet als usuaris obtenir accés i recuperar informació sobre comerç i aranzels.

 

Traduir »