Fonts estadístiques

 
Àmbit nacional
INEbase INEbase és el sistema que utilitza l’Instituto Nacional de Estadística per a l’emmagatzematge de la informació estadística en internet. Conté tota la informació que l’INE produeix en formats electrònics i és d’accés gratuït. La informació s’estructura per temes i apartats. De cada tema s’obtenen: operacions per a les que es presenten resultats, junt amb una breu descripció de les variables publicades, la periodicitat i disponibilitat de les dades i l’àmbit geogràfic; publicacions i estudis relacionats; enllaços a altres webs on ampliar la informació de fonts externes; i un enllaç a l’IOE per a conéixer totes les operacions del Sistema Estadístico Español relacionades.

 

Àmbit autonòmic (Oficines estadístiques de les CCAA)

 

Àmbit europeu
Eurostat L’Eurostat és l’oficina estadística de la Comissió Europea, que produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou l’harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres. Recopila les dades que aporten els diferents instituts d’estadística europeus, els analitza i ofereix xifres comparables i harmonitzades, de manera que es puguen definir, emprendre i analitzar les polítiques comunitàries. Les dades de l’Eurostat estan dividides en 9 àrees temàtiques principals: Estadístiques generals i regionals; Economia i finances; Població i condicions socials; Indústria, comerç i serveis; Agricultura i pesca; Comerç exterior (balança de pagaments); Transports; Medi ambient i energia; i Ciència i tecnologia.
Sistema Estadístico Europeo (SEE) El Sistema Estadístico Europeo (ESS) està format per l’Eurostat i els instituts estadístics nacionals i altres autoritats responsables de les estadístiques en Europa, tant dels països de l’Àrea Econòmica Europea (EEA) com de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA). A banda de la informació corporativa i pràctica dels socis, la secció Partners constitueix el millor directori dels diferents organismes oficials responsables del desenvolupament, producció i disseminació de les estadístiques europees.  
Statistical database (UNECE) Base de dades estadística mantinguda per la Divisió d’Estadística de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa, organització que a més dels estats europeus inclou entre els seus membres als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Israel, Turquia i les repúbliques de l’Àsia Central. Proporciona informació estadística detallada dels països membres, que organitzada per àmbits temàtics o àrees polítiques. Actualment, la base de dades inclou també dades sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, la Protecció dels Boscos a Europa (FOREST EUROPE) i perfils de país dels estats membres.

 

Àmbit mundial
American FactFinder Eina interactiva de cerca de les dades recollides per l’U.S. Census Bureau sobre població i economia als Estats Units d’Amèrica.
CEPALSTAT Bases de dades i publicacions estadístiques de CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Permet accedir estadístiques i indicadors periòdics, ja siga a través de la consulta de taules i gràfics pre-definits o mitjançant la gestió de les bases de dades creades per a tal fi. També és possible accedir a les publicacions estadístiques de caràcter periòdic de CEPAL.  
OECD Statistics Accés només UV Base de dades de la OECD que dóna accés a tres tipus de contingut estadístic: Bases de dades (només accessibles les que tenim per subscripció), i els continguts gratuïts: Key Tables (indicadors claus per temes, els més populars i els més consultats formatats de manera que es puguen utilitzar directament) i Statistical Books (OECD Factbook): les dades de les publicacions periòdiques i seriades de la OECD presentades en format Web, PDF i XLS per tal de facilitar la utilització posterior de les dades.  

UIS.Stat (UNESCO) Base de dades elaborada per l’Unesco Institute for Statistics (UIS) que proporciona perfils de país, indicadors i sèries de dades, eines per construir taules estadístiques i informació relacionada sobre educació, alfabetització, ciència, tecnologia i innovació, cultura, informació i comunicació.
UNdata (ONU) Sistema desenvolupat per la Divisió d’Estadística del Departament d’Assumptes Econòmics i Socials (DESA) de l’ONU, és una eina que permet la cerca, a través d’un únic punt d’entrada, en les diferents bases de dades estadístiques de les Nacions Unides. Conté estadístiques dels països membres sobre diversos temes: agricultura, delinqüència, educació, ocupació, energia, medi ambient, salut, VIH / SIDA, desenvolupament humà, indústria, tecnologies de la informació, comptes nacionals , població, refugiats, turisme, comerç, així com els indicadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.  
World DataBank (Banc Mundial) La Base de dades mundial (World DataBank) del Banc Mundial és una eina d’anàlisi i visualització que conté col·leccions de dades de sèries cronològiques sobre diversos temes que es poden consultar, generar quadres, gràfics i mapes i guardar-los, incrustar-los i compartir-los.

 

 

Estadístiques especialitzades
Fonts estadístiques especialitzades poden aparèixer recollides singularment dins les diferents guíes segons el tema o matèria, o en reculls específics com els següents:

 

Altres fonts de dades

 

 

Traduir »