Dret constitucional

 
LLibres

Selecció en Trobes per paraula clau:

Selecció en Trobes per matèria:

Revistes

Selecció de revistes en Trobes

Selecció de revistes en Dialnet

Podeu consultar també:

Definicions

  • Dret constitucional: El derivat de la constitució. Consisteix en una branca del dret públic que s’ocupa del tractament de l’anàlisi i el conjunt de drets i garanties reconeguts per la Constitució Nacional, així com de l’estructura i Organització de l’Estat fixada en el seu text.

Legislació

  • El Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional és l’intèrpret suprem de la Constitució, únic en el seu ordre i amb jurisdicció en tot el territori nacional. És independent dels altres òrgans constitucionals i està sotmès només a la Constitució i a la seva Llei Orgànica.

 

Dret constitucional

Dictámenes del Consejo de Estado
Els dictàmens continguts en aquesta base de dades expressen el criteri del Consell d’Estat en tots els assumptes que li són consultats. Inclouen l’anàlisi de les qüestions plantejades. En tots, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, s’han suprimit les dades que permeten identificar les persones interessades i han estat substituïdes per punts suspensius. Els camps de cerca són: text del dictamen, número d’expedient, procedència, data d’aprovació i data de publicació en el BOE.
Iniciativas Parlamentarias (Congreso de los Diputados)
Recull un fons compost per les iniciatives parlamentàries i expedients tramitats en el Congrés. La consulta es porta a terme a través de diferents criteris (títol, autor, tipus d'iniciativa, etc.). Informació referencial, si bé permet l'accés al text íntegre del Diari de Sessions i als exemplars del BOCG (Butlletí Oficial de les Corts Generals), en format PDF, referents al debat d'una iniciativa. Període cronològic: des de la Legislatura Constituent (1977-1979) fins a la Legislatura X (2011-Actualitat).
Intervenciones Parlamentarias (Congreso de los Diputados)
Conté les intervencions dels diputats i altres oradors en les Comissions, Ple i Diputació Permanent del Congrés, així com en Comissions Mixtes reflectides en el Diari de Sessions. La consulta es realitza a través de diferents criteris (nom de l’orador, càrrec, sessió, data, etc.) de les intervencions dels oradors. Informació referencial, si bé permet l'accés al text íntegre del Diari de Sessions referent a la intervenció d'un orador, en format PDF. Període cronològic: des de la Legislatura Constituent (1977-1979) fins a la Legislatura X (2011-Actualitat).
Jurisprudencia Constitucional (Tribunal Constitucional)
La versió informàtica dels textos de les sentències del Tribunal Constitucional s’ofereix gratuïtament amb fins exclusivament informatius. Les sentències es publiquen en el BOE i en la recopilació Jurisprudència Constitucional, editada conjuntament pel tribunal i el BOE. El text imprès revela si hi ha divergència amb la versió electrònica.
Senado. Iniciativas parlamentarias
Cercador (per text lliure) de les diferents iniciatives que arriben o es presenten en el Senat. Des dels resultats de la consulta es poden filtrar per tipus d'iniciativa, situació, legislatura, autor, comissió competenteo matèria.
El detall de cada iniciativa presenta en la capçalera les dades d'identificació de la iniciativa, en la que es muestra el títol i autor, situació, tipus d'iniciativa, dates de presentació i de qualificació, número d'expedient, procediment i òrgan competent per a la seua tramitació i la descripció de les àrees temàtiques en les que s'enmarca. També s'inclou en la taula l'enllaç “Documentos” que permet visualitzar tots els escrits presentats associats a la iniciativa, així como l'enllaç als expedients relacionats.

Es pot accedir a la mateixa informació des de diferents llocs de la web del Senat:

Des de la pantalla inicial es podran consultar les lleis en tramitació i tramitades.
Des de l'ordre del dia de les Sessions plenàries es podran consultar els assumptes tractats i es podrà enllaçar amb tota la informació de cada iniciativa.
Cada Comissió compta amb un sistema de navegació local des del que podran consultar-se les iniciatives en tramitació i tramitades.
En la ficha de cada Senador hi ha una pestanya dedicada a la seua activitat parlamentària, des de la que consultar les iniciatives que ha presentat. En la ficha de cada Grup parlamentari del Senat podran consultar-se les iniciatives de les que el Grup és autor, així como les dels Senadors que en formen part.

 

 

Traduir »