Dret financer

 
LLibres

Revistes

Podeu consultar també:

Normativa:

  • Definicions:
    • Dret financer: conjunt de regles i principis jurídics que disciplinen la Hisenda Pública (Perez Royo). Disciplina que té per objecte l’estudi sistemàtic de les normes que regulen els recursos econòmics, que l’Estat i els altres ens públics poden emprar per al compliment dels seus fins (Sáinz de Bujanda).
    • Dret tributari: part del dret financer que estableix els principis i les normes relatives a l’establiment i recaptació dels tributs, així com les relacions jurídiques que d’aixó en resulten.
    • Dret fiscal: conjunt de norme jurídiquesque regulen les relacions jurídic-tributaris entre l’Estat i els contribuents
   

 

Dret financer

Carta tributaria
[Accés només UV]
Documentació publicada en la revista “Carta Tributaria” en matèria de dret fiscal i tributari espanyol. Dins de cada any, la informació es divideix en estatal, autonòmica i foral. Dins de cada un es troben els impostos i, a continuació, les disposicions, consultes, jurisprudència i projectes amb els documents associats.

Abast cronològic: 2001-2007.

Ajuda per a connexió.
Doctrina Tributaria (D.G. Tributos)
Base de dades que recull totes les consultes (vinculants i no vinculants) evacuades per la Dirección General de Tributos des de l’any 1997. S’hi inclouen les consultes de l’antiga Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Els registres de les consultes contenen la informació següent: número de consulta, òrgan, data d’eixida, normativa, descripció, qüestió, contestació.
Doctrina y Criterios del Tribunal Económico-Administrativo Central (DYCTEAC)
El TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) és un dels òrgans competents per a conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es refereixen als actes següents: d’aplicació dels tributs i d’imposició de sancions tributàries que realitzen l’administració de l’estat i les entitats públiques que en depenen; actes d’aplicació dels tributs cedits per l’estat a les comunitats autònomes; actuacions de retenció, ingressos a compte, repercussió, facturació... Permet la consulta a les resolucions emanades d'aquest tribunal des de gener de 2009. Les resolucions i criteris del mateix Tribunal anteriors (gener 1998-decembre 2013) estàn disponibles a la base de dades Doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que ja no s'actualitza.
QMemento Plus Total
[Accés només UV]
Base de dades de legislació, jurisprudència i doctrina en l'àmbit fiscal, social, comptable i mercantil amb informació depurada, sintetitzada i amb valor afegit: exemples i casos il•lustratius, anàlisis i comentaris en profunditat de la normativa vigent i les possibilitats o alternatives que permet la norma en cada cas. Els Mementos s'agrupen en quatre blocs especialitzats que poden seleccionar-se des del desplegable que hi ha davant de la caixa de cerca universal: QMemento Fiscal, QMemento Social, QMemento Contable y QMemento Mercantil. Des de la mateixa plataforma es pot accedir al contingut de El Derecho Total.

 

 

Traduir »