Dret internacional

 
Llibres:    Definicions

  • DRET INTERNACIONAL: conjunt de normes que regeixen les relacions entre diversos estats o entre individus de diversos Estats. Conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions entre els subjectes de la comunitat internacional (R. Vinuesa)
  • DRET INTERNACIONAL PRIVAT: conjunt de normes jurídiques que regulen les interrelacions entre subjectes del dret privat, en què hi ha un o diversos elements estranys al dret intern d’un Estat. (R. Vinuesa).
  • DRET INTERNACIONAL PÚBLIC: branca del dret que s’encarrega de l’estudi de les relacions entre els Estats sobirans, sigui entre l’Estat Nacional i els estats estrangers o d’aquests entre si.

Altres recursos d’informació

Diccionaris, enciclopèdies i obres de referència

 

Cerca per matèries al catáleg Trobes:

Destaquem:

Revistes: Cerca per matèries i filtra per revistes al catàleg Trobes:

 Podeu consultar també:

Bases de dades de dret internacional

Audiovisual Library of International Law
Centre d'investigació i formació virtual sobre dret internacional
Bases de datos del CICR sobre derecho internacional humanitario
Bases de dades del CICR sobre dret internacional humanitari (DIH): sobre els tractats, que inclou textos sobre DIH i comentaris, i una llista actualitzada dels països que han signat o ratificat els tractats; base de dades sobre aplicació nacional, que presenta diversos aspectes i enfocaments possibles sobre la incorporació del DIH en la legislació nacional. I enllaç a la base de dades del DIH consuetudinari, que presenta les normes del DIH i estudis de cas de diversos països per il·lustrar el DIH en la pràctica.
Documentación de la ONU : Derecho Internacional
Guia d'investigació que conté: L'Anuari Jurídic de l'ONU proporcional el panorama de les activitats jurídiques de l'organització durant l'any.
La Biblioteca Palau de la Pau no és un òrgan de les Nacions Unides, però conté excel·lents Guies de Recerca sobre una extensa varietat de temes de dret internacional.

Eur-Lex (portal d'accés al Dret de la Unió Europea)
EUR-Lex oferix gratuïtament i en les 24 llengües oficials de la UE, el Diari Oficial de la Unió Europea, la legislació de la UE (tractats, directives, reglaments, decisions, legislació consolidada, etc.), els textos preparatoris (propostes legislatives, informes, llibres verds i blancs, etc.), la jurisprudència de la UE (sentències, interlocutòries, etc.), acords internacionals, documents de l'AELC i altres documents públics.
S'actualitza diàriament i té més de 3 milions d'entrades, que arrepleguen textos des de 1951.
L'apartat del Diari Oficial no inclou la sèrie S (Suplement), que conté contractes i anuncis de licitació. Pot consultar-se a través deTED (Tenders Electronic Daily)

HUDOC
Base de dades que conté la documentació generada pel Tribunal Europeu de Drets Humans en francès i anglès. En concret conté totes les sentències del tribunal (des de 1959) i les decisions sobre l'admissió a tràmit (des de 1998) així com totes les decisions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa i les notes de premsa relacionades.
Guia d'ús
INCADAT (HCCH: Hague Conference on private international law)
Base de dades sobre el robatori internacional de xiquets
International Law Commons
Com a conseqüència d'una meravellosa iniciativa administrada pel Berkeley Electronic Press (Bepress), aquesta base de dades posa a disposició del públic a prop de tretze mil articles publicats des de 1904 fins avui en revistes de les més prestigioses universitats del món. Els articles poden ser descarregats en forma gratuïta.
INTrade - Acuerdos Comerciales (Banco Interamericano de Desarrollo)
És una compilació de textos normatius, comentaris i seguiment dels compromisos jurídics bàsics dels diferents processos d'integració econòmica d'Amèrica Llatina i el Carib.
IOM-OIM. Organización internacional para las migraciones
Base de dades en línia relativa al dret sobre migració consigna els instruments i normes pertinents sobre migració que regulen aquest àmbit a escala internacional i regional. Comprèn les següents fonts d'informació: tractats internacionals, regionals i bilaterals; resolucions internacionals i regionals; declaracions i altres instruments. En breu també inclourà la jurisprudència pertinent i prominent.
Portal Europeo de e-Justicia (Jurisprudencia internacional)
La comunitat internacional ha creat una sèrie d'òrgans jurisdiccionals per a resoldre els conflictes de Dret internacional. La seva naturalesa jurídica, així com el seu àmbit de jurisdicció i l'efecte vinculant de la seva jurisprudència, varien depenent en gran mesura del document constitutiu corresponent.
Conté els següents llocs web: TEDH - Tribunal Europeu de Drets Humans, CIJ - Cort Internacional de Justícia, CPI - Cort Penal Internacional, TIDM - Tribunal Internacional de Dret del Mar, Tribunal de l'AELC: constituït per l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC).
També proporciona enllaços a diverses bases de dades i fonts d'informació sobres la jurisprudència internacional
SAD-ODS: Documentos oficiales de las Naciones Unidas
Base de dades que conté, a text complet, tots els documents oficials publicats per les Nacions Unides des de 1993. No obstant això, s'estan agregant diàriament documents publicats anteriorment. En el cas de les resolucions de l'Assemblea General, el Consell de Seguretat, el Consell Econòmic i Social i el Consell d'Administració Fiduciaria, l'accés al text complet és a partir de l'any 1946. Els documents són accessibles, en format PDF, en les sis llengües oficials de les Nacions Unides: anglès, àrab, xinès, espanyol, francès i rus. No inclou els comunicats de premsa, les publicacions de les Nacions Unides per a la venda, la United Nations Treaty Sèries ni els fullets del Departament d'Informació Pública.
UNdata - sistema d'accés a bases de dades estadístiques de l'ONU
Sistema desenvolupat per la Divisió d'Estadística del Departament d'Assumptes Econòmics i Socials (DESA) de l'ONU, és una eina que permet la recerca, a través d'un únic punt d'entrada, en les diferents bases de dades estadístiques de les Nacions Unides.
Conté estadístiques dels països membres sobre diversos temes: agricultura, delinqüència, educació, ocupació, energia, medi ambient, salut, VIH / SIDA, desenvolupament humà, indústria, tecnologies de la informació, comptes nacionals , població, refugiats, turisme, comerç, així com els indicadors dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Westlaw (abans Westlaw International) Accés només UV
Westlaw (abans Westlaw International) és una base de dades internacional que conté fonts a text complet. Si bé fixa l'atenció en materials dels Estats Units d’Amèrica (jurisprudència, legislació i doctrina jurídica), des de l'apartat “International Materials” s’accedeix a una selecció de fonts en anglès d'altres jurisdiccions, especialment del Regne Unit, Austràlia, Canadà i Unió Europea entre altres.

Llistat A-Z de bases de dades de dret

Traduir »